Câu 160 Môi trường nội bào cung cấp…

Câu 160: Môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tự sao liên tiếp 2 lần từ gen B là 9.000 nucleotit, trong đó có 2.700 A.

Số nucleotit từng loại trong toàn bộ gen mới được tạo thành ở đợt tự sao thứ hai là bao nhiêu?
A. G = X =2.800 nucleotit; A = T =3.200 nucleotit
B. G = X =3.000 nucleotit; A = T =3.000 nucleotit
C. G = X =2.600 nucleotit; A = T =3.400 nucleotit
D. G = X =2.400 nucleotit; A = T =3.600 nucleotit

Advertisements

Câu 159 Hai gen B và b cùng…

Câu 159: Hai gen B và b cùng nằm trong 1 tế bào D và có chiều dài bằng nhau. Khi quá trình nguyên phân liên tiếp 3 đợt từ tế bào D thì tổng số nucleotit của 2 gen trên trong thế hệ tế bào cuối cùng là 48.000 nucleotit (các gen chưa nhân đôi). Số nucleotit của mối gen là bao nhiêu?
A. 3.000 nucleotit.
B. 800 nucleotit.
C. 200 nucleotit.
D. 2.400 nucleotit

Câu 158 Cho biết các bộ ba trên…

Câu 158: Cho biết các bộ ba trên mARN mã hóa các axit amin tương ứng như sau: AUG = metionin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = pheninalanin, UUG = lơxin, AAA = lizin, UAG = Kết thúc (KT).

Trình tự các cặp nucleotit trên gen đã tổng hợp đoạn polipeptit có trật tự sau: metionin – alanin – lizin – valin – lơxin – KT.

Nếu xảy ra đột biến gen, mất 3 cặp nucleotit số 7, 8, 9 trong gen thì đoạn polipeptit tương ứng được tổng hợp có thành phần và trật tự axit amin như thế nào?
A. metionin – alanin – valin – lơxin – KT.
B. metionin – lizin – valin – lơxin – KT.
C. metionin – alanin – valin – lizin – KT.
D. metionin – alanin – lizin – lơxin – KT.